לקייה

תוכנית 2/ 28/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים
שם: לקייה
מספר: 2/ 28/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה לרישום שיכונים ציבוריים
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית בת תוקף "שיכון ציבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.


מספרה שונה מ 7/ 03/ 386/ 2

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100220חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר אישור שיכונים ציבוריים23/11/1998תאריך פרסום: 23/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4701. שנה עברית: התשנט .