לשנות חלוקת השטחים הקיימים ע"י אחוד חלקות וחלוקתם מחדש

תוכנית שד/ 119/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לשנות חלוקת השטחים הקיימים ע"י אחוד חלקות וחלוקתם מחדש
מספר: שד/ 119/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להכין תכנית מפורטת הכוללת כל השינויים לגבי תכניות מפורטות קודמות לכל שטח כפר שדה ורבורג ואגודה שיתופית חקלאית שדה ורבורג בע"מ לשנות חלוקת השטחים הקיימים ע"י אחוד חלקות וחלוקתם מחדש כמסומן בתשריט המצורף

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןשדה ורבורג

תיאור המיקום:
שדה ורבורג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7623חלק6, 123-131, 167, 170-176, 178-179, 181-182, 187-191, 194-195, 197-208, 210-215, 217-218
7676חלק40, 52-59, 61-66, 68-70, 72-78, 84, 86-93, 95-96, 99-115, 117-118, 121-125, 128, 133-134, 137-138
7678חלק1-7, 11-18
7679חלק8, 10-15, 17-19, 25-26, 28-61, 65, 67, 77
7680חלק15-21, 35, 41, 43, 47
7681חלק14-15, 33
7742חלק40
7744חלק7-15, 27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/1970תאריך פרסום: 15/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1593. שנה עברית: התשל .