לשנות יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א שטחים לדרכים ושבילים,לקבוע שטחים לחלוקה

תוכנית מש/ 8/ 1/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לשנות יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א שטחים לדרכים ושבילים,לקבוע שטחים לחלוקה
מספר: מש/ 8/ 1/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור מגורים וחלוקה למגרשיםבהסכמת הבעלים

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א'.
ב. חלוקה למגרשי בניה בהסכמת הבעלים.
ג. התווית דרך מוצעת ושביל.
ד. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרמרג'ה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8658חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2008
קבלת תכנית05/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201000815/09/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801123/06/2008