מאגר "קמה" למי שפד"ן

תוכנית 7/ 02/ 305/ 64/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר "קמה" למי שפד"ן
מספר: 7/ 02/ 305/ 64/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מאגר למי שפד"ן, צנרת ומתקנים נדרשים להספקת המים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית למתקן הנדסי.
- קביעת זיקת הנאה למעבר תשתיות וכלי רכב בשטחים חקלאיים ויער.
- קביעת תכליות, הוראות ושטחי בינוי.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)אישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22/ 4תכנית מתאר ארצית ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
קבלת תכנית06/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/11/2011
החלטה בדיון בוולק"ח06/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/08/2009