מאגר דמון-דרומית לקיבוץ יסעיר:

תוכנית ג/ 14003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר דמון-דרומית לקיבוץ יסעיר:
מספר: ג/ 14003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
10.1 שינוי ייעוד משטח לחקלאות לשטח למתקן הנדסי
10.2 קביעת תנאים והוראות בניה למתקן ההנדסי.
10.3 התוית דרך חקלאית כגישה למתקן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעוריסעור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18080חלק1-2, 6
18081חלק1-3
18082חלק1-6, 10-117-9
18083חלק23-4, 11
18084חלק1, 5
18085חלק6-7, 12-144-5, 11, 15-16, 32-37
18490חלק43
18491חלק12-13, 62-637-8, 10-11, 14-16, 54-61, 64
18497חלק8-112, 7, 13-14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2309. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4007. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בוולק"ח16/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/06/2003
קבלת תכנית11/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501321/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55030/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18216/02/2004