מאגר להב קולחי שוקת

תוכנית 7/ 02/ 305/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר להב קולחי שוקת
מספר: 7/ 02/ 305/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למאגר מי קולחין.

עיקרי ההוראות:
יעוד שטח אזור למתקן הנדסי, לקבוע תנאים להוצאת היתר בניה, וכן הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
שטח חקלאי סמוך ליער להב דרומית לקיבוץ להב
בתחום מועצה אזורית בני שמעון

קואורדינטה מערב מזרח- Y 188000
קואורדינטה דרום צפון - 583800 X

גושים וחלקות:
גוש 100219/3 מוסדר חלקי חלקות 1,2,3,4
חלק מגוש 100219/4 מוסדר חלקי חלקות 1
גוש 100219 לא מוסדר

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1643. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/11/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/11/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית11/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1809. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/12/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/2007
החלטה בדיון בוולק"ח02/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2006
קבלת תכנית11/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים96023/11/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800428/04/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35411/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800204/02/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים85130/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701022/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51802/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32418/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25807/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700325/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה