מאגר לכיש קולחי לכיש עציון

תוכנית 6/ 02/ 298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר לכיש קולחי לכיש עציון
מספר: 6/ 02/ 298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למאגר תפעולי לחקלאות לצורכי השקיית שטחים חקלאיים- הקמת מתקן הנדסי לשאיבת המים ע"י שינוי יעוד השטח משטח חקלאי למתקן הנדסי ומתן זכויות בניה בהיקף של 60 מ"ר.
מזעור ההשפעה הנופית של המאגר על סביבתו באמצעות שיקום נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3112חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2119. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/12/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2007
קבלת תכנית28/05/2006