מאגר למי קולחיו מטופלים בשדות נתיב הל''ה - שקמים

תוכנית 6/ 02/ 224/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר למי קולחיו מטופלים בשדות נתיב הל''ה - שקמים
מספר: 6/ 02/ 224/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים (מאגר מים) למי קולחים מטופלים לצרכי השקיית שטחים- הקמת מתקן הנדסי, מאגר מים ע"י איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת הבעלים ושינוי יעודי הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר

תיאור המיקום:
שטח קיבוץ נתיב הל"ה ממערב לצומת פלוגות
בתחום מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3082חלק4
3083חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4288. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית16/02/2005