מאגר מי קידוחים ממערב לקיבוץ יוטבתה

תוכנית 12/ 03/ 137/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר מי קידוחים ממערב לקיבוץ יוטבתה
מספר: 12/ 03/ 137/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מאגר מים, המתקנים הנלווים לו, והתווית דרך גישה למאגר.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ויעוד למתקנים הנדסיים ודרך.
- קביעת תכליות ושימושי הקרקע לכל יעוד.
- קביעת הוראות בינוי.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/05/2007
קבלת תכנית07/05/2007