מאגר מים 105 - קיבוץ נגבה

תוכנית 6/ 03/ 102/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר מים 105 - קיבוץ נגבה
מספר: 6/ 03/ 102/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מאגר קולחים לשימוש חקלאי.

עיקרי ההוראות:
א. הסדרת שטח למאגר מים, בתחום משבצת הקרקע של קיבוץ נגבה, ע"י שינוי יעודי קרקע מקרקע חקלאית לשטח שיעודו שטח למתקנים הנדסיים.
ב. הסדרת דרך גישה למתקן ע"י שינוי יעודי קרקע מקרקע חקלאית לשטח שיעודו דרך מוצעת.
ג. שיקום נופי של האתר ומזעור ההשפעה הנופית של המאגר על סביבתו.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה למתקנים הנדסיים.
ו. קביעת מגבלות בגין קיומו של אתר ארכיאולוגי מוכרז.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
מצפון למחנה הבנוי
בתחום מועצה אזורית יואב

קואורדינטות:
קואורדינטה X E169800
קואורדינטה Y N620625

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1093חלק89-93, 95-9937-38, 83-88, 94, 100-103, 111-113, 160, 172
1094חלק56-60
2861חלק11, 194, 14, 18, 21, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבשינוי
תוכנית6/ 03/ 102תכנית מפורטת של הקיבוץשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4032. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1205. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/10/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/09/2008
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2006
קבלת תכנית01/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה