מאגר רגבים

תוכנית מ/ 92

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר רגבים
מספר: מ/ 92
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח ויעודו לבניית מאגר לאיגום מי נחל עדה.
מי הבאר וקולחי המשק והשקיית שטחי הקבוץ במי המאגר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהרגבים

תיאור המיקום:
ישוב: רגבים
בחלקה הצפוני בנחל עדה ובחלקה המערבי בשטחי גבעת
עדה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12008חלק
12099חלק
12101חלק
12102חלק
12105חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1982תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812. עמוד: 1701. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית27/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות03/01/1980תאריך פרסום: 03/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2594. עמוד: 729. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1979
קבלת תכנית31/07/1979