מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
מספר: מש/ 8/ 1/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאיזור חקלאי לאיזור מגורים א'.
2. קביעת קוי בנין למבנה קיים לפי המצב הקיים.
3. שינוי ייעוד קרקע מאיזור חקלאי לדרך.
4. שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך.
5. סה"כ יח"ד בתחום התכנית 6 יח"ד.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר

תיאור המיקום:
זמר / ימה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1632. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4213. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה29/04/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2003
קבלת תכנית23/12/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה