מבואה דרומית - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבואה דרומית - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פיתוח אזור משולב נופש, פנאי, ספורט ומסחר
במתחם הדרומי של המבואה הדרומית.
2. יצירת מערך חניה ממזרח לכביש 40 והסדרת צומת הכבישים 40 ו- 25.
3. הסדרת תוואי נחל בקע.
4. יצירת אפשרות להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38009חלק2
38036חלק2, 4, 6
38037חלק1-3
38038חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית23/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2001
קבלת תכנית30/05/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100919/09/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32123/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200121/01/2002