מבואה דרומית - פיתוח אזור תיירות

תוכנית 5/ 02/ 102/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבואה דרומית - פיתוח אזור תיירות
מספר: 5/ 02/ 102/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח המבואה הדרומית לפיתוח
אזור תיירות ונופש, על ידי שינויים ביעודי קרקע
התווית דרכים, וקביעת הנחיות לפיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
מבואה דרומית
גוש: אל - סיר 15

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק
38008חלק
38009חלק
38012חלק
38036חלק
38037חלק
38038חלק
38039כל הגוש
38040כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/1995תאריך פרסום: 26/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4322. עמוד: 4179. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/05/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/12/1994
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1994
החלטה בדיון בהתנגדויות24/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1994תאריך פרסום: 28/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4210. עמוד: 3154. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/1994
החלטה בדיון בהפקדה15/11/1993
קבלת תכנית24/02/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32123/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200121/01/2002