מבואה וחניון ליה לקניון האדום (בשמ"ט מסיב אילת)

תוכנית 12/ 03/ 102/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבואה וחניון ליה לקניון האדום (בשמ"ט מסיב אילת)
מספר: 12/ 03/ 102/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת מערך כניסה לשמורה הכולל: שירותים, קופה, תחנת מידע, המחשה והסברה, מרכז הדרכה, משרדים, מכירת מוצרים לשירות המטיילים.
ב. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים. הקמת מבנה שירות וזכות מעבר בדרך.
ג. התחברות מדרך קיימת לדרך מוצעת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מזרחית לכביש 12 בתוך שמורת טבע מסיב אילת
נ"צ מרכזי : צפון 398.600, מזרח 187.250


גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39117חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 102שמורת טבע מסיב אילתשינוי
תוכנית12/ 03/ 130כביש מעלה סיירים אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 435. שנה עברית: התשעב .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים27/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: עיתון יומי.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט21/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו19/09/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות19/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 585. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/11/2006
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/11/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2005
קבלת תכנית02/01/1985
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית