מבואת הכניסה לנחל בוקק

תוכנית 10/ 02/ 294

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבואת הכניסה לנחל בוקק
מספר: 10/ 02/ 294
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מערך כניסה לשמורה הכולל: הסדרת מערך התנועה והחניה, שינוי יעוד משטח שמור לדרך מוצעת וכן התחברות מדרך לשמורה. שירותים, קופה, מידע, מרכז הדרכה, המחשה והסברה, משרדים ומכירת מוצרים לשירות המטיילים.
קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמר

תיאור המיקום:
מבואת הכניסה לנחל בוקק, מזרחית לנחל בוקק ובחלק מתחומי כביש מס' 90 (נ.צ צפון 565.100 , מזרח 234.220)

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100144חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 03/ 139/ 18אזור מלונאות עין בוקקשינוי
תוכנית10/ 03/ 125שמורת טבע מדבר יהודהשינוי
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות07/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 78. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית06/01/2005