מבואת כניסה לפארק תמנע

תוכנית 12/ 02/ 112/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבואת כניסה לפארק תמנע
מספר: 12/ 02/ 112/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור תיירות המיועד למבואת הכניסה לפארק תמנע.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת מגרשים ועדכון גבולות באזור תיירות
2. ביטול שטח המיועד למבואת הכניסה לפארק ושינוי ייעודו לשמורת טבע.
3. ביטול דרך קיימת מאושרת ושינוי ייעודו לשמורת טבע
4. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
6. קביעת הוראות והנחיות לשמירה על איכות הסביבה .
7. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 199500
קואורדינטה Y 410500
מבואת הכניסה הקיימת לפארק תמנע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 112/ 2אתר תיירות ונופש בקעת תמנעשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות15/10/2012
הוגשו התנגדויות08/05/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית20/03/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/02/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1593. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2009
קבלת תכנית09/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות