מבוטל

תוכנית מבוטל3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבוטל
מספר: מבוטל3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור וקיצור הליכי תכנון של בניינים ציבוריים באמצעות שינוי תכנית ל- 3 תנאים להקמת בנינים ציבוריים בנושאים הבאים:
1. הרחבת סמכויות הוועדה המקומית לקביעת שימושים בבניינים ציבוריים שנקבעו בתכנית ל- 3, כפוף להליך פרסום הקלה/שימוש חורג.
2. הוספת שימושים נוספים לרשומים בתכנית ל- 3 בדרך של אנלוגיה.
3. שינוי בגודל מגרש הקבוע בתכנית ל- 3 כפוף לפרסום הקלה.
4. הגדלת שטח מכסימלי המותר לבניה לקומה עד 45% ללא פרסום הקלה.
5. לשנות בהתאם לכך את תכנית מתאר ל- 3 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה התפרסמה בילקוט הפרסומים מס' 3855 ביום 7.3.1991.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תכנית זו תחול על שטח תכנית מתאר ל-3 ועל תחום תכנית ל, ועל תכניות בנין עיר שתכנית ל- 3 חלה עליהן.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200103601/09/2003