מבועים - מגרש מגורים מספר 507

תוכנית 7/ 03/ 192/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבועים - מגרש מגורים מספר 507
מספר: 7/ 03/ 192/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת זכויות בניה במגרש המיועד למגורים א' מס' 507 מ- 40% ל- 62%.
ב. הגדלת תכסית מירבית מ- 25% ל-42% כולל 30 מ"ר לחניה.
ג. שינויים בקווי בניין צידי ואחורי בהתאם למבנה הקיים.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
מרכז אזורי מבועים- מועצה אזורית מרחבים
מגרש- 507
גושים וחלקות: גוש 100246/1 (מוסדר) חלקי חלקות 134, 11, 9, 145

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 39מרכז כפרי מבועיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 463. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/10/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות04/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1606. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית29/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה