מבנה למגורים ומסחר שכונת האנדרטה רמות

תוכנית 5/ 03/ 202/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה למגורים ומסחר שכונת האנדרטה רמות
מספר: 5/ 03/ 202/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנה מגורים וחזית מסחרית
בשכונת האנדרטה, רמות ,באר שבע.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד הקרקע ממסחר למגורים וחזית מסחרית (19 יח''ד).
2. קביעת שטחי בניה המירביים (עיקרי) 3325 מ''ר.
3. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
4. קביעת הוראות בינוי.
5. קביעת הוראות והנחיות סביבתיות ולתשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רח' אלדד ש"ב פינת רח' יוחנן בדר רמות רבתי
מתחם 4, שכונת האנדרטה

קואורדינטה X 183025
קואורדינטה Y 575925

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38247חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2423. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/02/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות16/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4428. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/05/2009
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2007
קבלת תכנית06/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200901416/11/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים104530/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה