מבנה לתעסוקה

תוכנית בב/ 770

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנה לתעסוקה
מספר: בב/ 770
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד השטח וזכויות הבניה עפ"י הנחיות תכנית צל ל"מתחם הקישון" שהוכנה ביוזמת עיריית בני ברק.
2. שינוי יעוד מאזור תעשייה ושצ"פ למגרש מיוחד לשטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה לציבור הולכי רגל ורכב.
3. שינוי יעוד מדרך למגרש מיוחד ולשטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה.
4. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך, ומדרך לשטח ציבורי פתוח.
5. קביעת זכויות בניה כמפורט להלן:
שטח עיקרי מותר לבניה מסחר - 800 מ"ר, משרדים - 7880 מ"ר, סה"כ 8680 מ"ר.
שטח שירות מעל הכניסה הקובעת לבנין - 3500 מ"ר.
שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת לבנין 7440 מ"ר.
מס' קומות מעל הכניסה הקובעת לבנין - 17 קומות מעל לשתי קומות מסחריות.
מס' קומות מתחת לכניסה הקובעת לבנין - 3 קומות.
6. קביעת הוראות בנייה, קווי בניין ותנאים למתן היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6105חלק194-195137, 141, 158, 192, 248-249
6643חלק96, 99-100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 650מתחם צ'מפיוןשינוי
תוכניתבב/ 89/ אתכנית מס' 89א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3148. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/05/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2006תאריך פרסום: 16/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1899. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/09/2005
קבלת תכנית02/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב71326/09/2005