מבנה מסחרי בבאר אורה

תוכנית 12/ 02/ 164/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנה מסחרי בבאר אורה
מספר: 12/ 02/ 164/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה - שטח עיקרי.
ב. תוספת קומה.
ג. קביעת הגובה.
ד. שינויי בקו בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 402375
קואורדינטה Y 198275

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39133חלק188
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 164יישוב קהילתי באר - אורהשינוי
תוכנית12/ מק/ 506מגרש מסחרי - באר אורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4598. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות24/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1283. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/01/2007
קבלת תכנית21/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000724/05/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900609/03/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה