מבנה משק -מושב ברק

תוכנית ג/ 15748

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה משק -מושב ברק
מספר: ג/ 15748
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי בנחלה לשטח חקלאי עם מבנה משק לצורך הקמת לול.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית בנחלה - לשטח חקלאי עם מבנה משק לצורך הקמת לול.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20039חלק43, 46, 95, 99-100
20770חלק71, 87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 178מרכז חברשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 119. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית03/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3814. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/09/2005
קבלת תכנית05/09/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה