מבנה ציבור ומסחר בקרית מנחם אפקים

תוכנית 23/ 03/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה ציבור ומסחר בקרית מנחם אפקים
מספר: 23/ 03/ 130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי מגרשים למבנים, מוסדות ציבור ולמסחר ע"י שינויים ביעודי קרקע וכן קביעת שימושים וזכויות בניה בשצ"פ להקמת תחנות השנאים עבור שכונת קרית מנחם.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגורים א למבנים ומוסדות ציבור וממבנים למוסדות ציבור למסחר.
קביעת שמושים, זכויות ומגבלות הבניה לכל אחד מן היעודים.
קביעת תנאים למתן היתר בניה.
קביעת הוראות לבינוי ופיתוח בכל אחד מן היעודים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 163775
קואורדינטה Y 578875
שכונת קריית מנחם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 37הרובע הדרומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 728. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2012
קבלת תכנית28/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה