מבנה ציבור שטח למגורים - מושב איתן

תוכנית 6/ 03/ 206/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה ציבור שטח למגורים - מושב איתן
מספר: 6/ 03/ 206/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד של 500 מ"ר משטח "מבני ציבור" לשטח "מגורים א'".
ב. שינוי ייעוד של 76 מ"ר משטח ל"מבני ציבור" לשביל להולכי רגל.
ג. שינוי ייעוד של 110 מ"ר משטח ל"מבני ציבור" ל"דרך".
ד. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הוראות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2995חלק74, 82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 206/ 3מושב איתןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4613. שנה עברית: התשסט .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים21/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט02/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2009
החלטה בדיון בוולק"ח07/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1675. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/12/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/12/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
קבלת תכנית29/08/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית