מבנה ציבור תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 378/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה ציבור תל שבע
מספר: 7/ 03/ 378/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
גוש: 39729 חלקה 1
100059 חלקה ל- 119

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39729חלק1
100059חלק1, 119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/1996תאריך פרסום: 08/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4434. עמוד: 4349. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1996.
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1647. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1996.
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית02/07/1995