מבנה ציבור - אחוזת ברק

תוכנית יז/ מק/ 287/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה ציבור - אחוזת ברק
מספר: יז/ מק/ 287/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחים לצרכי ציבור: למבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי ההוראות:
1. יעוד שטח לצרכי מבני ציבור - בי"ס כתוספת לשטח צמוד למבני ציבור המאושר בתכנית ג/ במ/ 287, עפ"י סעיף 62א(א)3 לחוק התו"ב תשכ"ה 1965.
2. איחוד חלק מחלקה 6 בגוש 17022 הכלולה במש"צ 19 המאושרת עפ"י סעיפים 121-122 לחוק התו"ב תשכ"ה 1965, עפ"י סעיף 62 א(א)1.
3. שינוי בקווי בניין המאושרים בתכנית ג/ במ/ 287 לפי סעיף 62א(א)4 לחוק התו"ב תשכ"ה 1965, קו בניין קדמי מ-6 מ' ל-5 מ', קווי בניין צידיים מ-6 מ' ל-3 מ', קו בניין אחורי מ-8 ל-5 מ'.
4. פרוט תכליות מותרות למבני חינוך כפי שנקבעו בתכנית ג/ במ/ 287 עפ"י סעיף 62א(א)5.
5. שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש מינימלי שמותר להקים עליו בניין עפ"י סעיף 62א(א)7.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאחוזת ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17022חלק6
17784חלק143
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32404/06/2012