מבני משק חב' שתיל מושב תדהר

תוכנית 7/ 02/ 305/ 80

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבני משק חב' שתיל מושב תדהר
מספר: 7/ 02/ 305/ 80
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטחים לחקלאות ומגורים בישוב כפרי, במושב תדהר.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת השימושים המותרים בקרקע חקלאית ומגורים בישוב כפרי ודרכים.
ב. ביטול רצועת שצ"פ לקרקע חקלאית.
ג. הגדרת הנחיות וזכויות ומגבלות בניה.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 164200
קואורדינטה Y 587300
בין כביש 25 למושב תדהר, מדרום לכביש הכניסה למושב.
בתחום מועצה אזורית: בני שמעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100394חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2595. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/01/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2011
לא הוגשו התנגדויות01/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 57. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2011
החלטה בדיון בוולק"ח12/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/06/2008
קבלת תכנית01/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה