מבני משק - רמת יוחנן

תוכנית זב/ 26/ יג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבני משק - רמת יוחנן
מספר: זב/ 26/ יג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבני משק.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני משק, שטח פרטי פתוח ודרך גישה.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות הבניה.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןרמת יוחנן

תיאור המיקום:
מזרחית לקיבוץ רמת יוחנן ומרוחק משטח הבנוי של הקיבוץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10512חלק8, 14
10514חלק14, 16, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 24/ אאיסור בניה באזורים החקלאים בזבולון.שינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 6תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6273. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/07/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/04/2011
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3702. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/04/2009
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/03/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/10/2008
קבלת תכנית11/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה