מבני צביבור שינוי לג / במ / 146 , לבון

תוכנית מק/ מש/ 146/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבני צביבור שינוי לג / במ / 146 , לבון
מספר: מק/ מש/ 146/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיר שטח למבני ציבור ושטח ציבורי פתוח בו לא תותר
בניה, על מנת לשמור על הערכים הנופיים של האתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק1, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/2002תאריך פרסום: 05/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5071. עמוד: 2184. שנה עברית: התשסב .