מבני ציבור, נהלל

תוכנית ג/ 11245

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבני ציבור, נהלל
מספר: ג/ 11245
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממבני משק וקרקע חקלאית למבני ציבור איזו
ר ספורט ושצ"פ, קביעת זכויות בנייה וקווי בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17188חלק28-3221, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4223חלוקה מחדש, ביה"ס החקלאי התיכון נהללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2000תאריך פרסום: 28/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4859. עמוד: 2874. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 197. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1999
קבלת תכנית11/04/1999