מבנים חקלאיים - גל שפירא - מושב ישע

תוכנית 7/ 02/ 507

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנים חקלאיים - גל שפירא - מושב ישע
מספר: 7/ 02/ 507
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת סככות ומתקנים המשמשים לצורך מיון, אריזה ואכסון היצור החקלאי והכלים החקלאיים ליצור חקלאי בשטח החקלאי.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת השימושים והתכליות המותרים בקרקע החקלאית.
ב. הגדרת זכויות ומגבלות בניה.
ג. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולישע

תיאור המיקום:
בשטחים החקלאיים מערבית למושב ישע
קואורדינטה X 142100
קואורדינטה Y 572300

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100309חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשד/ 16ישע והסביבה - אדמות חקלאיותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 265. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים13/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2427. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/2010
החלטה בדיון בוולק"ח07/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2007
קבלת תכנית08/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה