מבנים חקלאיים - מושב תדהר

תוכנית 31/ 03/ 145/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנים חקלאיים - מושב תדהר
מספר: 31/ 03/ 145/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבני משק חקלאיים בשטח המיועד לזה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי למבני משק ולשצ''פ.
- שינוי קו בניין קדמי מ- 50 ל- 10 מ' וקביעת קוי בניין אחרים.
- קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
- קביעת הנחיות והוראות בניה בדבר -
- קביעת זכויות ומגלבות בניה.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב.
- קביעת תנאים לקבלת היתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100394חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2012
קבלת תכנית14/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012