מגדיאל דרום פרטית+שלטון

תוכנית גמ/ 505

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגדיאל דרום פרטית+שלטון
מספר: גמ/ 505
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מוצעת לצרכי התויית והרחבת דרכים וחלוקה למגרשי בנין ומגרש צבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון

תיאור המיקום:
תכנית גלילית מגדיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6412חלק185-190
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1954תאריך פרסום: 05/08/1954. שנה עברית: התשיד .