מגדל אלה

תוכנית תא/ 2712

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגדל אלה
מספר: תא/ 2712
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי (להלן מע"ר) ע"י:
א. שינוי יעוד מ"אזור תעשיה", "שטח לתכנון בעתיד", "שטח ציבורי פתוח" ו"שטח ציבורי פתוח כלול בדרך" ל"אזור מרכז עסקים ראשי" הכולל שימושים של מסחר, משרדים, מגורים ומלונאות.
ב. שינוי יעוד מ"בניני ציבור", "שצ"פ כלול בתחום דרך" ומ"שצ"פ" ל"דרך".
ג. שינוי יעוד מ"שצ"פ כלול בדרך" ו"שטח לתכנון בעתיד" ל"שצ"פ ודרך תת-קרקעית".
ד. קביעת זכויות בניה ובינוי בשטחים עיקריים שלא יעלו על 36000 מ"ר ובגובה שלא יעלה על 42 קומות בתוספת שתי קומות גג, מעל הקרקע ומעל 6 קומות מרתף.
ה. קביעת זכויות מעבר במעברים תת-קרקעיים, בתחום התכנית אל אזור המע"ר, לכלי רכב ולהולכי רגל ומתן זיקת הנאה למעבר לציבור בתחומם.
ו. תכנון השטחים הפתוחים ומתן זיקת הנאה למעבר לציבור בתחומם.
ז. קביעת קרקע משלימה.
2. לשנות בהתאם לכך את הוראות התכניות הבאות:
תכנית מפורטת "G" אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1097 מיום 11.6.64. תכנית מפורטת 1205 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 1912 מיום 19.4.73. תכנית מפורטת 1043 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1514 מיום 20.3.69. תכנית מפורטת 676 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1326 מיום 29.12.66 תכנית מפורטת 225 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 813 מיום 12.1.61.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך בגין

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6110חלק90, 93, 96, 9934, 86, 88, 91, 94, 97, 100, 380-381, 383-384
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1205תכנית מפורטתץ מס' 1205שינוי
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043שינוי
תוכניתתא/ 225תכנית מס' 225שינוי
תוכניתתא/ 676תכנית מס' 676שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2002תאריך פרסום: 14/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5129. עמוד: 540. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/10/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/09/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות24/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3924. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/07/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה24/07/2000
קבלת תכנית09/12/1999
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/12/1999