מגורים א' ומסחר

תוכנית 22/ 03/ 102/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים א' ומסחר
מספר: 22/ 03/ 102/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת שטח של מגרש-מגורים לשטח מגרש-מגורים-מסחרי שאפשר לבנות עליו %40 משטח המגרש בכל קומה בשתי קומות. קומת קרקע תהיה מגורים ומסחרי וקומה א' תהיה מסחרית (משרדים). אחוזי הבניה יהיו בהתאם לתכנית הבנוי המפורטת ול

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572חלק87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/1979תאריך פרסום: 21/05/1979. שנה עברית: התשלט .