מגורים בין רחובות הנדיב אלתרמן רש"י זבוטינסקי

תוכנית הר/ 1874/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים בין רחובות הנדיב אלתרמן רש"י זבוטינסקי
מספר: הר/ 1874/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי ל: אזורי מגורים בהיקף שלא יעלה על 717 יח"ד (מגורים א' מיוחד, מגורים מיוחד, מגורים מיוחד 1, מגורים מיוחד 2, מגורים מיוחד 3), לשטח לבנייני ציבור, לאזור מסחרי, לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.
ב. קביעת השטח לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.
ג. קביעת בניין לשימור.
ד. קביעת גובה מבנים מ- 2 קומות עד 16 קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליהאלתרמן נתן, הנדיב, ז'בוטינסקי, רש"י, שמעוני דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6524חלק40, 43-47, 59-60, 64-659, 21-22, 34-38, 52, 66-67
6526חלק36-41, 1637, 13, 23, 42, 103, 137, 161
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1761לשנות יעוד הקרקע מאיזור חקלאי ומאיזור מגורים לדרך ולשטח ציבורי פתוח.שינוי
תוכניתהר/ 1920/ אהמרכז הבינתחומישינוי
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
תוכניתהר/ 1282הפקעת שטחיםשינוי
תוכניתהר/ 1371תכנית מס' 1371שינוי
תוכניתהר/ 1644הרצליה, בעלות פרטית+שלטוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/2004תאריך פרסום: 01/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5287. עמוד: 2516. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות24/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2241. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/08/2000
קבלת תכנית11/06/2000