מגורים במגרש מס' 122 רחוב בית לחם 14 שכונה ט' באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 115/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' 122 רחוב בית לחם 14 שכונה ט' באר שבע
מספר: 5/ 03/ 115/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגרש מגורים (תא שטח) מס 122 הנמצא ברח' בית לחם 14, שכ' ט', באר שבע.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית מ- 50% ל- 65%.
2. הגדלת זכויות בניה למטרת שירות מ- 9% ל- 12%. (ממ"ד - 12.42 מ"ר, מחסן - 8 מ"ר,
חניה מקורה - עד 15 מ"ר וגגון- עד 3.5 מ"ר).
3. הגדלת מחסן מ- 4 מ"ר ל- 8 מ"ר ושינוי במיקומו.
4. קביעת תכסית קרקע מרבית ? 51%.
5. שינוי בקווי בניין כולל קו בניין אחורי 1.10 לסככה.
6. ביטול דרישה להגשת בקשה להיתר יחד עם הבית הסמוך ובניית חזית אחידה.
7. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
8. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 178935
קואורדינאטה Y 572385

שטח התכנית נמצא בשכ' ט' ? רח' בית לחם 14, באר-שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38115חלק132165
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 115/ 10שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.שינוי
תוכנית5/ 03/ 115/ 37שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5757. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3538. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2011
קבלת תכנית08/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה