מגורים במגרש מס' 4 שכונה א'

תוכנית 5/ 03/ 107/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' 4 שכונה א'
מספר: 5/ 03/ 107/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה, הוספת קומה ומחסן ושינוי בהוראות והנחיות בניה במגרש מגורים א' מס' 4 בשכונה א', ב"ש עבור דירה מס' 4.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות עד - 30% עבור דירה מס' 4.
- הוספת קומה מעל הקרקע (קומה ב') להקמת דירת דופלקס.
- קביעת זכויות בנייה למטרות שרות לבניית מחסן (8 מ"ר) וממ"ד (12 מ"ר).
- קביעת קו בניין למחסן.
- קביעת תכסית מרבית.
- קביעת הנחיות לבניית מדרגות חיצוניות.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת עיצוב אדריכלי.
-

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונה א', רח' מנדלי מוכר ספרים
שכונה א'
מס' בית:4
קואורדינטה X 180310
קואורדינטה Y 572985

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38025חלק23, 175
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 107/ 27באר שבע, שכונה א'שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 29שכונה א'כפיפות
תוכנית5/ 03/ 107/ 8באר שבע, שכונה א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6056. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים09/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/08/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 53. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/12/2008
קבלת תכנית03/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117721/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901730/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה