מגורים במגרש מס' 419, רחוב הדקל 63 - עומר

תוכנית 14/ מק/ 1040

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' 419, רחוב הדקל 63 - עומר
מספר: 14/ מק/ 1040
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בסמכות ועדה מקומית הכוללים שינויים בקווי בניין, בחלוקת שטחי שרות והגדלת תכסית במגרש מס' 419 המיועד לאזור מגורים א' ברחוב הדקל 63 עטמר

עיקרי ההוראות:
- שינוי בקווי בנין לבריכת שחיה לא מקורה לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק התכנון והבניה.
- שינוי חלוקת שטחי שירות עבור הגדלת מחסן מ- 8 מ"ר ל- 13.5 מ"ר ללא שינוי בסך הכל משטח שירות המותר לפי סעיף 62א(א)(6) לחוק התכנון והבניה.
- הגדלת תכסית מירבית מ- 30% ל- 40%$ לפי סעיפים 62א(א)(5) ו- (9) לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
רחוב הדקל 63, עומר
קוארדינטות X 186450
קוארדינטות Y 576030

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38576חלק203
38578חלק249
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200902415/09/2009