מגורים במגרש מס' 426 רחוב תפוח 3 עומר

תוכנית 14/ מק/ 1041

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' 426 רחוב תפוח 3 עומר
מספר: 14/ מק/ 1041
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בסמכות ועדה מקומית הכוללים שינויים בקוי בניין, שינוי בינוי המתייחסות לצורה וחיפוי גגות והגדלת תכסית במגרש מס' 426 המיועד לאזור מגרים א' רחוב תפוח 3 עומר.

עיקרי ההוראות:
- שינוי בקוי בניין וקביעת קוי בניין למצללה בחזית קדמית של המגרש לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.
- שינוי בוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי כולל הנחיות לצורה, חיפוי וגובה גגות לפי סעיף 62 א (א) (5) לחוק התכנון והבניה.
- הגדלת תכסית מירבית מ- % 30 ל- % 40 לפי סעיף 62 א (א) (9) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38576חלק98, 216
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ מק/ 1013בריכת שחייה - עומרשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201102301/08/2011