מגורים במגרש 280 במושב גילת

תוכנית 7/ 03/ 146/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש 280 במושב גילת
מספר: 7/ 03/ 146/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות והנחיות בניה במגרש מס' 280.

עיקרי ההוראות:
א. הוספת קומת מרתף וביטול קומה א'.
ב. הגדלת התכסית מרבית .
ג. הגדלת זכויות בניה .
ד. קביעת חניה נוספת בתחום המגרש ושינוי נקודתי של קו בנייה קדמי עבור חניה מקורה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםגילת

תיאור המיקום:
אתר א'
בתחום מועצה אזורית מרחבים
קואורדינטה Y 581775
קואורדינטה X 166655

גושים וחלקות:
גוש: 100242/2 חלקה 56

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 140מושב גילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3206. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4031. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/05/2009
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2008
קבלת תכנית28/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901428/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים103220/05/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900107/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה