מגורים במגרש 630A ברחוב ימית שכ' ט' באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 115/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש 630A ברחוב ימית שכ' ט' באר שבע
מספר: 5/ 03/ 115/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה באזור מגורים ג' במגרש מס' 630A .

עיקרי ההוראות:
א תוספת לזכויות בניה ל 52 יח"ד במגרש A 630.
ב. הוספת 190 מ"ר של שטחים עיקריים לצורך הרחבת הדירות ללא שינוי במספר יחידות הדיור המותר.
ג. הוספת 420 מ"ר שטחי שרות מעל המפלס הכניסה הקובעת.
ד. הפחתת זכויות בנייה למטרת שרות מתחת למפלס הכניסה הקובעת מ ? 4,200 מ"ר
ל ? 1,600 מ"ר.
ה. הגדלת תכסית קרקע מרבית.
ו. קביעת הוראות והנחיות לעיצוב אדריכלי.
ז. שינוי קווי בניין.
ח. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערחבת ימית

תיאור המיקום:
רחבת ימית שכ' ט' באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38111חלק199171
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 115/ 81שכונה ט' - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2012
לא הוגשו התנגדויות11/10/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5755. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2012
קבלת תכנית02/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201201029/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה