מגורים במגרש A 382 שכונת נחל בקע

תוכנית 5/ 03/ 211/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש A 382 שכונת נחל בקע
מספר: 5/ 03/ 211/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגרש מגורים A382 ברח' צביה ויצחק 3, שכ' נחל בקע, ב"ש.

עיקרי ההוראות:
1. הריסת מבנה מגורים קיים הבנוי מחומרים קלים.
2. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה לבניית בית חדש מחומרי בנייה קשיחים.
3. שינוי תכנית בינוי סטנדרטית.
4. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ- 130 ל- 176 מ"ר.
5. הגדלת שטחי שרות מ- 21 ל- 35 מ"ר עבור מחסן 8 מ"ר, סככת רכב 15 מ"ר,
וממ"ד תקני.
6. הגדלת תכסית מירבית מ-121 מ"ר ל-139 מ"ר.
7. שינוי קוו בניין למצלה, סככת חניה ומחסן.
8. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכ' נחל בקע ? רח' צביה ויצחק 3 ,ב"ש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38313חלק1358
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 63/ 4שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - נחל בקע.שינוי
תוכנית5/ במ/ 63אתר למגורי עוליםשינוי
תוכנית5/ 03/ 211/ 24שינוי בזכויות בניה- שכונת נחל בקע- באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 732. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים18/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2012
לא הוגשו התנגדויות25/07/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3540. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2011
קבלת תכנית30/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200813/08/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה