מגורים במגרשים 27, 136 שכונת דרום באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 109/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרשים 27, 136 שכונת דרום באר שבע
מספר: 5/ 03/ 109/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי בניה למגרשי מגורים מס' 27, 136 בשכ' נווה עופר, באר שבע.

עיקרי ההוראות:
לתא שטח (מגרש) מס' 27:
? הגדלת שטחי בניה למטרות עיקריות מ- 45% ל- 65%.
? קביעת שטחי שרות 5% (ממ"ד - 9 מ"ר נטו ומחסן - עד 8 מ"ר).
? שינוי קווי בנין.
? שינוי בינוי סטנדרטי.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
? קביעת הנחיות לבניית סככה ומחסן.
לתא שטח (מגרש) מס' 136:
? הגדלת שטחי בניה למטרות עיקריות מ- 45% ל- 65%.
? קביעת שטחי שרות 8% (ממ"ד - 9 מ"ר נטו וסככת חניה ? 15 מ"ר).
? שינוי קווי בנין.
? שינוי בינוי סטנדרטי.
? קביעת הנחיות לבניית סככות, מחסן וסככת חנייה.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 179050, 179175
קואורדינאטה Y 572280, 572480
שכונת דרום
רחובות ומספרי בתים: אהוד בן גרא 17, המכבים 17

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38006חלק28, 105213, 220
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 109/ 10שכון "רסקו" - ע"י דרך חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6286. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/07/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2010
קבלת תכנית22/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים127430/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100117/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה