מגורים במתחם אסותא

תוכנית תא/ 3627

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים במתחם אסותא
מספר: תא/ 3627
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם מגורים תוך שימור ושחזור מבנים היסטוריים של בית החולים אסותא.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד המגרש מאזור מגורים א' ל:
מגורים ד';
שטח פרטי פתוח,
מבנים ומוסדות ציבור,
ושטח ציבורי פתוח.
ב. קביעת יעודי קרקע, שימושים מותרים, זכויות בניה, גובה בניה מרבי והוראות בניה בתחום התכנית, כדלקמן:
1. קביעת זכויות והוראות בניה להקמת עד 200 יח"ד בבניינים לשימור ובמגדל מגורים בגובה של עד 26 קומות מעל קומת כניסה וקומה טכנית ובגובה אבסולוטי שלא יעלה על 112 מ' מעל פני הים.
2. הקצאת זכויות בניה של עד 19000 מ"ר שטחים עיקריים מעל פני הקרקע הכוללים את המבנים לשימור 1, 2 ו- 3.
3. בנוסף לזכויות הבנייה, תותר תוספת שטחי בניה עיקריים עבור מרפסת במגדל המגורים, בהיקף של עד 10% מהשטחים העיקריים במגדל.
4. קביעת זכויות למרתפים בהיקף של עד 6 קומות.
ג. קביעת הוראות לפיתוח שטח התכנית והבינוי במתחם לגבי:
1. מאפייני הפיתוח והבינוי בשטחי התכנית.
2. זיקות הנאה למעבר הציבור.
3. פתרונות תנועה וחניה.
ד. קביעת הוראות לשימור, שחזור והריסת מבנים בתחום התכנית. כמו כן, קביעת הוראות לשימור והעתקה של עצים לשימור.
ה. קביעת הוראות עבור הקמת חניון ציבורי בהיקף של כ- 100 מקומות חניה.
ו. קביעת הוראות להכשרת מבנה ציבורי במגרש למבנים ומוסדות ציבור (כגון: 2 כיתות גן).
ז. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת כל הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' בחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 ויצירת שלושה מגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
המתחם הינו חלק משכונות הצפון הישן של תל אביב - רובע 3
ישוב: תל אביב - יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6214חלק421, 666598
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/2009תאריך פרסום: 12/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6020. עמוד: 530. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים30/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/10/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/10/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות04/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3321. שנה עברית: התשסח .
הוגשו התנגדויות01/05/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/04/2008
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/01/2007
קבלת תכנית28/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה