מגורים בקיבוץ אור הנר - מס' קודם 7/ מק/ 2145

תוכנית 7/ 03/ 129/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים בקיבוץ אור הנר - מס' קודם 7/ מק/ 2145
מספר: 7/ 03/ 129/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאיזור המגורים הקיים בקיבוץ, תוך חלוקה למגרשים (שיוך דירות קיימות) וקביעת זיקות הנאה לציבור.

עיקרי ההוראות:
1. יצירת 127 מגרשים למגורים בהתאם לבינוי הקיים.
2. קביעת זכויות בניה, קוי בניין והוראות בינוי.
3. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
4. קביעת זיקות הנאה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאור הנר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 162,100
קואורדינטה Y 607,200

קיבוץ אור הנר שוכן בנגב הצפון מערבי, מצפון לעיר שדרות ובין דרכים 232 ממזרח ו- 34 ממערב. אזור המגורים נמצא במרכז הקיבוץ וגובלים בו מצפון ומדרום שטחים חקלאיים, ממזרח שכונת הרחבה קהילתית וממערב אזור למבני משק.

בתחום מועצה אזורית שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2826חלק31
2827חלק5, 9, 12, 15-17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 129/ 4הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"דשינוי
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות19/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/10/2012תאריך פרסום: 22/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 500. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2012. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/08/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2012
קבלת תכנית15/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים143411/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200830/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית