מגורים ברחוב נתן

תוכנית רג/ 1223

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים ברחוב נתן
מספר: רג/ 1223
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של הקרקע בהסכמת הבעלים.
2. שינוי יעוד השטח מאזור מגורים ג' לאזור מגורים מיוחד ולשטח ציבורי פתוח.
3. קביעת זכויות בניה ל- בנין בן 20 - 17 קומות מעל קומת קרקע בגובה כפול של 6 מ' נטו ביחס לרחוב האשל (הכניסה הקובעת) הכוללת אפשרות לדירות, מעל מרתף עליון הכולל בין היתר מועדון ספורט ודירות גן ביחס לרח' נתן ומעל שני מרתפים נוספים.
סה"כ השטח העיקרי למגורים 8200 מ"ר
סה"כ שטח שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת 2870 מ"ר
סה"כ שטח שרות מתחת למפלס הכניסה הקובעת 7260 מ"ר
סה"כ שטח עיקרי תת קרקעי לספורט 400 מ"ר.
סה"כ מספר יחידות הדיור יהיה: 78 יחידות דיור בשטח ממוצע של כ - 105 מ"ר שטח עיקרי ומתוכם עד 24 יח"ד בשטח עיקרי שלא יפחת מ - 65 - 60 מ"ר שטחים עיקריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן

תיאור המיקום:
בין הרחובות נתן ממערב והאשל ממזרח.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6126חלק230, 355
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 340/ ג/ 3קביעת הוראות ותנאים לבנית מרתפיםשינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 11כל מרחב תכנון ר"גשינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 16קביעת הוראות למפרטים טכניים, ביצוע משטחי חילוץ ותכנית תאורהשינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 17"משמרת מים"שינוי
תוכניתרג/ 340תכנית מס' רג/340שינוי
תוכניתרג/ 340/ ג/ 1בניה על הגגותשינוי
תוכניתרג/ 340/ גסגירת מרפסותשינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 6מרחב תכנון העיר רמת גןשינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 9מרחב התכנון המקומי רמת גןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1101. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות13/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2002תאריך פרסום: 31/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5143. עמוד: 1030. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/04/2001
קבלת תכנית06/06/2000