מגורים ג' 3 רחוב ארלוזורוב פינת גולמב שכ' ג'

תוכנית 5/ 03/ 108/ 149

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ג' 3 רחוב ארלוזורוב פינת גולמב שכ' ג'
מספר: 5/ 03/ 108/ 149
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנה מגורים בן 45 יח''ד ברחוב ארלוזורוב פינת גולומב שכונה ג' בבאר שבע.

עיקרי ההוראות:
שינוי לתכנית מפורטת מס' 33/108/03/5 להקמת בנייני מגורים הכוללים דירות להשכרה בבניה רוויה על ידי:
א. שינוי ייעוד הקרקע ממגורים א' לאזור מגורים ג' 3.
ב. קביעת הנחיות לבניית בניין מגורים עבור מס' 45 יח"ד בגודל דירה ממוצע של עד 100 מ"ר ושירותים לרווחת הדיירים.
ג. קביעת שימושים מותרים בכל אחד מיעודי הקרקע בתחום התכנית.
ד. קביעת צפיפות נטו- 26.7 יחידות דיור לדונם.
ה. קביעת מספר הקומות - 8 קומות מעל הקרקע.
ו. קביעת זכויות בניה בהיקף של 6050 מ"ר סה"כ שטחי הבניה מהם 4750 מ"ר שטחים עיקריים.
ז. קביעת הנחיות בניה, בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.
ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רחוב ארלוזורוב, פינת גולומב, שכונה ג' בבאר שבע
קואורדינטה X 181450
קואורדינטה Y 574050

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38026חלק16-1791-92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 33באר שבע, שכונה ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4173. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים31/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2011
לא הוגשו התנגדויות20/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2243. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/12/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/09/2010
קבלת תכנית11/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100307/03/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120912/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה