מגורים הירקון 96

תוכנית תא/ 3428

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים הירקון 96
מספר: תא/ 3428
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חיזוק ושיפור המגורים באזור תוך שימור חלק המבנה בחזית רח' הירקון ושיחזור חלק המבנה, כל זאת על ידי:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ב1 לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת זכויות בניה של עד 5770 מ"ר אשר מתוכם עד 4550 מ"ר שטחים עיקריים.
ג. קביעת הוראות בניה להקמת מבנה מגורים חדש בחלק האחורי של המגרש, בגובה שלא יעלה על 8 קומות, כולל קומת קרקע גבוהה ובמסגרתה אפשרות לגלריה ו/או קומת ביניים, ובנוסף, חדרי יציאה לגג בהתאם להוראות תכנית ג' גגות על שינוייה.
ד. קביעת הנחיות לשימור חזית המבנה הקיים ושיחזור חלק המבנה הקיים.
לא תותר תוספת קומות על חלקי המבנה לשימור ושחזור.
ה. ביטול חלק מהדרך לאורך רח' הירקון ושינוי יעודה לאזור מגורים מיוחד.
2. לשנות בהתאם לכך את תכנית מס' 44 על שינוייה אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. מס' 1142 מיום 20.11.41 ואת תכנית מס' 998 אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. מס' 1579 מיום 20.11.69.
תכנית זו כוללת גם הוראות תכנית מפורטת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - "הוראות התכנית"
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - "התשריט"
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהירקון

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב- יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6905חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 998תכנית מס' 998שינוי
תוכניתתא/ 44תוכנית תא/ 44שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1210. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/12/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות07/08/2005
הוגשו התנגדויות17/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2326. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2005
החלטה בדיון בולחוף26/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2004
קבלת תכנית27/08/2003